Regulamin sklepu.

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość - regulamin.

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę EDEX Edward Gintowt poprzez stronę internetową bridge-shop.pl.

2. Kupującym, klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podająca w zamówieniu swoje dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego bridge-shop.pl.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu Allegro.
2. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę EDEX są fabrycznie nowe (jeżeli nie podano inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie inne produkty będą miały stosowną ważną informację w opisie produktu.
3. Ceny oferowanych produktów są cenami brutto - zawierają podatek VAT.  Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. Są wyrażone w walucie Polskie złote.
4. EDEX dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach.
5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) na podstawie zamówienia lub faktury proforma w terminie ważności zamówienia (14 dni);

- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu (brak możliwości zapłaty kartą) w terminie ważności zamówienia (14 dni);

- gotówką przy odbiorze przesyłki pobraniowej od kuriera;

- online - poprzez serwis First Data Polcard tylko w momencie przekierowania na w/w serwis (nieudana płatność powoduje anulowanie zamówienia i ewentualną konieczność powtórnego zamówienia);
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT, jak i za podanie błędnego adresu wysyłki.

7. Ceny towarów zawierają koszt zagospodarowania odpadami KGO.

III. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) po rejestracji lub bez niej.
2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
3. Aby dokonać zakupu w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza zakupowego.
4. Dokonując zakupu Klient:
- wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie EDEX i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy  przez Sprzedającego oraz (w przypadku wyrażenia zgody) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy bridge-shop.pl;
- akceptuje postanowienia Regulaminu;
- może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;
5. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy
6. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu.
7. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej bridge-shop.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
8. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt wejść do koszyka i dokonać zamówienia.
9. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14 dni. W przypadku braku wpłaty po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa.


1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym bridge-shop.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta w sposób wskazany przez Klienta.
3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie firmy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.
4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostępny w trakcie wyboru zamówienia.
5. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta. Klient ma prawo nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwość odstąpienia od umowy wraz ze  zwrotem rzeczy.
6. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, należy spisać niezwłocznie protokół szkody z firmą kurierską dostarczającą produkt, oraz zgłosić to Sprzedającemu. Firmy kurierskie mają 7 dni na spisanie protokołu szkody, ale każdą przesyłkę należy sprawdzić w momencie odbioru lub zaznaczyć "odebrano bez sprawdzania zawartości".
9. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się zgłosić w ciągu 1-2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki np. wypełniając formularz w dziale kontakt (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządzić w tym zakresie protokół szkody.

  V. Prawo do odstąpienia od umowy - zwroty

1. Klient, konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub pocztową lub ze zwracanym towarem.

Przykładowy formularz Odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem http://edex.pl/zwrot.pdf

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w następujących przypadkach:

- towarów dostępnych na indywidualne zamówienie

- zakupu towaru na firmę (fakturę vat)

- na podstawie Art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy

3. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową, nie później niż w terminie 14 dni.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

6. Zwrot zapłaty za zakupiony towar wraz z opłatą za najtańszy sposób wysyłki nastąpi nie później niż do 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.
7. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt V Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

8. Konsument ma obowiązek zapłaty poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2


 VI. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę kupna-sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
2. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji należy wysłać towar wraz z dowodem zakupu do Gwaranta (wymienionego w karcie gwarancyjnej) lub w przypadku braku takowej bezpośrednio do Sprzedawcy.
3. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi należy wysłać towar wraz z dowodem zakupu do  Sprzedawcy.
4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“.

Możliwe też jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego.

Sklep Internetowy www.bridge-shop.pl jest własnością firmy

EDEX Edward Gintowt prowadzącą działalność pod adresem:

ul. Długa 72, 31-146 Kraków

telefon 12 395 01 32

NIP: PL6770066363

Regon: 350672346

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

5598/II/93-K wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa

e-mail: sklep@bridge-shop.pl